Obchodní podmínky

Evy Řežábkové, podnikající pod označením „NEOBED“

se sídlem Hrdinova 468/26,196 00, Praha - Čakovice

identifikační číslo: 87822199

podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Úřadem městské části Praha 18

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://neobed.cz/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENI
   
 2. 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Evy Řežábkové, podnikající pod označením „NEOBED“, se sídlem Hrdinova 468/26,196 00, Praha - Čakovice, identifikační číslo: 87822199, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 18 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.neobed.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.neobed.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

  1.3. Ustanoveni odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednáni v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v okamžik doručení objednávky kupujícího. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího a na vyžádání bude zasláno kupujícímu e-mailem.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
   
 2. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
   
 2. 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za Individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, nepředstavují návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na vystavené zboží.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní čí v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího*).

  3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež prodávající zasílá kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, kupujícímu.

  3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen akceptovat objednávku kupujícího a kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   
 2. 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti na dobírku při převzetí objednaného zboží;
 2. b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 995757123/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího") před odesláním zboží prodávajícím.
 3. 4.2. Společné s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby není prodávající povinen odeslat kupujícímu zboží do doby úhrady sjednané kupní ceny. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší 10 dnů je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení o zrušení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen specifikovat platbu uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENI OD KUPNÍ SMLOUVY
   
 2. 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze anebo zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné poštou na adresu provozovny prodávajícího Hrdinova 468/26,196 00, Praha – Čakovice anebo elektronicky prostřednictvím reklamačního formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.neobed.cz . Na vyžádání prodávající zašle kupujícímu vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Kupující však není povinen využít pro odstoupení od smlouvy formulář prodávajícího.

  5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Lhůta je zachována v případě, že je zboží v této lhůtě odesláno prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

  5.4. Ve Ihůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

  5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá za snížení ceny zboží, k němuž došlo v důsledku užívání zboží jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ve vztahu k takovému dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNI ZBOŽÍ
   
 2. 6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodáni. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pětset korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY
   
 2. 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastností pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou anebo poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující nemá nárok na výměnu věci v případě, že je to vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, jaký nárok z vadného plnění uplatňuje. Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, prodávající dle své volby odstraní vady buďto opravou věci nebo dodáním nové věci. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: (i) vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, (ii) prodávající nevyřídí reklamaci kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se strany dohodnou na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace anebo (iii) u věci se vyskytne větší počet vad anebo se vada vyskytne opakovaně po provedené opravě.

  7.4. Kupující nemá nárok z vadného plnění v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze vad nebo pokud se neprokáže opak. Za vadu věci se nepovažuje její opotřebení vzniklé obvyklým užíváním.

  7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží.

  7.6. Práva kupujícího z vad dodaného zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Hrdinova 468/26,196 00, Praha - Čakovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   
 2. 8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku.

  8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
   
 2. 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.05.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobni údaje“).

  9.3. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z uzavřené kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informačních a obchodních sdělení kupujícímu. K těmto účelům je možné zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu.

  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího z uzavřené kupní smlouvy, minimálně však po dobu 5 let ode dne poslední objednávky kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9.9. Kupující má právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány anebo které byly zpracovány protiprávně, a současně aby prodávající o této skutečnosti informoval veškeré příjemce, kterým osobní údaje kupujícího předal.

  9.10. Kupující má dále právo na to, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů v případě, že: (i) kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit; (ii) zpracování je protiprávní a kupující namísto výmazu žádá o omezení použití osobních údajů; (iii) prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (iv) kupující vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího.

  9.11. Kupující má dále právo, aby jej prodávající bez zbytečného odkladu informoval o případech porušení zabezpečení osobních údajů, které mohou mít za následek vysoké riziko pro kupujícího. Povinnost informovat kupujícího prodávající nemá v případě, že dotčené osobní údaje byly zabezpečeny tak, že jsou třetí osobě nesrozumitelné (např. šifrováním) anebo prodávající přijal následná opatření, která riziko pro kupujícího eliminovala.

  9.12. Kupující bere na vědomí, že mu prodávající bude zasílat informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sděleni prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující je oprávněn vznést kdykoli námitku proti zasílání obchodních sdělení. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, nebudou již osobní údaje kupujícího prodávajícím pro účely marketingu využívány.

 1. DORUČOVÁNÍ
   
 2. 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  10.2. Zpráva je doručena:

  10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

  10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

  10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

  10.2.4. v případě doručováni prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím ihůty deseti (10) dnů od uloženi zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
 2. 11.1. Otázky výslovně neupravené v kupní smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. K rozhodování veškerých sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřených kupních smluv nebo v souvislosti s nimi je dána pravomoc soudů České republiky.

  11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  11.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz ). Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 3 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

  11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hrdinova 468/26,196 00, Praha - Čakovice, telefon 774193377, kontaktní formulář na webových stránkách prodávajícího.

  V Praze dne 05.01.2018