Zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu.

Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu v našem internetovém obchodě a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.neobed.cz je Neobed, IČO: 87822199, se sídlem Hrdinova 468/26, 196 00, Praha - Čakovice, Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Praha 18, oddíl 2011, vložka 1061, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Využití cookies

Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí v internetovém obchodě a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme v eshopu tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení.

Některé soubory cookies jsou smazány ihned po zavření Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies se ukládají ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě internetového obchodu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.

Analytické cookies na našem internetovém obchodu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která poté tato data anonymizuje. Tyto cookies nám pomáhají evidovat, zkoumat, zlepšovat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho internetového obchodu.

Ve svém internetovém prohlížeči si můžete zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech. Nebo nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně.

Mějte na paměti, že neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost internetového obchodu.